Rólunk

 

Dimenzió Média Alapítvány  (DMA)

Stratégiai Tanácsadó Testülete

Stratégia 2014

Megállapítások

A hazai tudományos nyilvánosság teljesen új megközelítési módjai most alakulnak ki az online és mobil internet felületek fejlődéséve.

 Az alapítvány stratégiáját ezekhez a változásokhoz kell igazítani

Új pályázatok kiírásához fel kell kutatni, hogy mely területeken van a médiaképességhez annyi felhalmozott érték, amelyeknél már kisebb segítség is elég a küszöb átlépéséhez.

Érdemes felmérni azokat a tudományos tanácskozásokat, konferenciákat, amelyek a legújabb kommunikációs technológiák által megteremtett lehetőségekkel alakítanak ki új fogyasztási szokásokat és ehhez újfajta módon megjelenő tartalmakat keresnek.

Felgyorsult a mobilinternet terjedése, az új lehetőségek az alapítványtól is új megközelítést követelnek

Az alapszabály keretei között érdemes bővíteni az alapítvány tevékenységét. Egy arányváltás is alkalmas erre. Nagyobb hangsúlyt kaphat a kommunikációs tudomány fejlődésében való részvétel.

A médiaképzés támogatása közvetlen feladata lehet az alapítványnak

Feladata az alapítványnak a közösségi médiába való integrálódás lehetőségeinek a felmérése

Fel kell venni a kapcsolatot a médiatudomány hazai képzési központjaival

Vállaljon részt az Alapítvány a hazai tudományos médiadíjak támogatásába

Legyen interaktív a honlap, alakuljon információs bázissá

Kezdeményezze a regionális médiaoktatás-hálózat előkészítését

 

Háttér

Az Evolution konferencia előadásai 

Kutatói kihívások a kommunikáció- és médiakutatásban

http://archive.infinit.hu/2007/0126/indextudtech1.html

http://www.evolution.hu/program/?from=mobile

http://www.bu.edu/com/academics/emerging-media/

Holczinger, Dóra (2013) A befolyásolás típusai a hagyományos és az online szóbeszédmarketing esetében : Mennyire hatékony a WOMM-, a vírusmarketing- és a „mémgyár” ügynökségek kommunikációs modellje? TDK dolgozat, BCE, Marketingkommunikáció és média szekció.

Varga, István (2013) A közösségi média, a helyalapú szolgáltatások és a mobilplatformok találkozása egy üzleti vállalkozás példáján keresztül. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Kovács, Máté (2013) A transzmédia lehetőségei : Esettanulmány : A Tűz és Jég Dala ciklus, mint könyvközpontú médiatermék és a transzmédia. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.

Telegdy, Eszter (2013) Közösség-e az online közönség? : Az online hírportálok közönségaktivizáló tevékenységének vizsgálata. TDK dolgozat, BCE, Marketingkommunikáció és média szekció.

Juhász, Gergely (2012) A mémelmélet érvényesülési lehetőségei a társadalmi kommunikációban. TDK dolgozat, BCE, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti szekció.

Kádár, Éva Lenke (2012) Hány lehet az egy meg egy? : A kreatív technikák alkalmazási lehetőségei a Magyar Televízió tudásmenedzsment rendszerében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ.

Kertész, Attila Mihály (2013) A közösségi média alkalmazási lehetőségei az állatorvosi praxisok marketingtevékenységében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.

 

 

 

 

 

DIMENZIÓ MÉDIA ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

- a módosításokkal egységes szerkezetben -

 

Alulírottak, mint Alapítók, attól a felismeréstől indíttatva, hogy a tudományos ismeretterjesztés támogatása, a tudományos nyílvánosság megteremtése, a nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok bővítése a hazai tudományos élet fejlődésének záloga, valamint, hogy a hazai szakképzés és szakmunkás képzés támogatása és népszerűsítése elengedhetetlen a munkaerőpiaci igények kielégítéséhez, létrehozzák a

DIMENZIÓ MÉDIA ALAPÍTVÁNY-t.

1.     Az Alapítvány:

 

1.1.                     Hivatalos teljes neve: Dimenzió Média Alapítvány

1.2.                     Az alapítók:

1.2.1.          MKB Bank Zrt. (korábbi nevén: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., jogelődei: Iparbankház Rt., Corvinbank Rt., Konzumbank Rt.)

                       székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.

                       képviseli: dr. Kraudi Adrienne vezérigazgató-helyettes és

                       Simárdi Tamás főosztályvezető

    

     1.2.2.          Műszertechnika Holding Zrt.

                       székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.

                       képviseli: Széles Gábor elnök-vezérigazgató

     1.2.3.          Műszaki és Természertudományi Egyesületek Szövetsége

                       székhely: 1055 Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6-8.

                       képviseli: Dr Gagyi Pálffy András főigazgató

     1.2.4.          Ipartestületek Országos Szövetsége

                       székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20.

                       képviseli: Szűcs György elnök

 

     1.2.5.          P Resent Produceri Iroda Kft.

                       székhely: 1089 Budapest Delej u. 28.

                       képviseli: Vicsek Ferenc, ügyvezető

             

2.     Az Alapítvány céljai:

 

2.1.                     Tudományos ismeretterjesztés támogatása. Anyagi és szellemi segítségnyújtás a televízió, a rádió és az internet egyes, a Kuratórium által kiválasztott műsoraihoz, cikkeihez, sorozataihoz, könyvekhez, folyóiratokhoz, hetilapokhoz és tudományos kunferenciákhoz.

2.2.                     A tudományos és anyagi feltételek megteremtése videó-tájékoztatókhoz, referenciafilmekhez.

2.3.                     A nemzetközi tudományos és kulturális kapcsolatok bővítése, a nemzetközi tudományos eredmények adaptációjának támogatása.

2.4.                     A tudományos nyilvánosság megteremtése, az információval való visszaélés megakadályozásáért.

2.5.                     A hazai tudományos eredmények népszerűsítése itthon és a világban, a már jelzett médiumokban.

2.6.                     Szakmai és anyagi segítség nyújtás a tudományos videoarchívum létrehozásához, valamint a humán és a reáltudományok élő nagyjairól készülő videoarcképcsarnokhoz.

2.7.                     Szakmai és anyagi segítség nyújtása egyes szakmák új értékeinek felkutatásához, fejlődésük bemutatásához, népszerűsítésükhöz.

2.8.                     Az iskolarendszerű és azon kívüli szakképzés, a felnőttképzés, a gyakorlati képzés, a szakmunkástanuló tartás, a pályaorientáció lehetőségeinek bemutatása és népszerűsítése a média eszközeivel, tájékoztató kiadványok megjelentetésével, illetve ezek támogatásával.

2.9.                     Anyagi és erkölcsi támogatás nyújtása a fizikai munka presztizsének helyreállítása, a hiányszakmák, a népszerűtlen szakmák és a nehezen beiskolázható szakmák felmérése és a problémáik megoldása érdekében, a médiumok felhasználásával.

3.     Az alapítvány székhelye:

3.1.                             Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

 

4.     Az Alapítvány induló vagyona:

4.1.                             3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint.

4.2.                             Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki, aki az Alapítvány céljaival egyetért, megfelelő vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról az Alapítók egyhangúlag döntenek. Az alapítók és a csatlakozottak a vagyoni hozzájárulásukat bármikor növelhetik.

5.     Az Alapítvány szervezete:

 

5.1.                     A Kuratórium az Alapítvány kezelő szerve, amelynek tagjait az Alapítók jelölik ki (delegálják). A Kuratórium legalább 3 fős.

Tagjai:  Vicsek Ferenc (a Kuratórium  elnöke)                                                               1089 Budapest, Delej utca 28.

                Géresi József                                                                                                          4400 Nyíregyháza, Sóstói út 49.

            Szegner László                                                                                                       1126 Budapest, Németvölgyi út 27.

           

5.2. A Kuratórium elnökét a Kuratórium tagjai jelölik ki maguk közül többségi döntéssel, az alapítók jóváhagyása mellett (az alapító okirat ez irányú módosításának elfogadása útján). A Kuratórium elnöke képviseli az Alapítványt és a Kuratóriumot a hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

 

5.3. A kuratórium elnökének megbízatása 5 évre szól, tagjait 5 évre választják meg (jelölik ki).  A tisztségviselők újraválaszthatók.

 

5.4. A Kuratórium dönt az Alapítvány valamennyi stratégiai kérdésében, ide értve, de nem kizárólagos jelleggel:

a)     támogatandó tevékenységek, személyek körének meghatározása,

b)    pályázat kiírása, elbírálása,

c)     DIMENZIÓ MÉDIA DÍJ adományozása,

d)    vagyonérték megőrző, illetve növelő vállalkozásokban való részvétel,

e)     döntés a mérlegről, a rendelkezésre álló pénzösszeg és tárgyi eszközök felhasználásáról,

f)      tisztségviselők tevékenységének értékelése,

g)     saját működési rendjének (ügyrendjének) kialakítása, az Alapító Okirat rendelkezéseinek keretein belül,

h)    a kuratóriumi tagok részére adandó bármely juttatásról.

5.5. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik és évente legalább egyszer tájékoztatja az alapítókat a munkájáról. A tanácskozással kapcsolatos adminisztratív feladatok az Elnök feladatkörébe tartoznak.

5.6. A Kuratórium ülését az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban hívja össze. Az ülés időpontjáról és napirendjeiről legalább nyolc nappal korábban értesülniük kell a tagoknak a meghívóban.

5.7. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több mint fele jelen van.

5.8. A Kuratórium az egyes kérdésekben általában egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az 5.4. d)-e) és g)-h) pontjaiban lévő kérdésekben való döntéshez a Kuratórium legalább három tagjának egybehangzó szavazata szükséges.

5.9. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből többek között megállapíthatók a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

5.10. A Kuratórium jogosult az Alapítvány működéséhez szükséges mértékű adminisztratív szervet (titkárságot) létesíteni és fenntartani, fő- vagy mellékállású alkalmazottakat foglalkoztatni.

5.11. A Kuratóriumi tagság megszűnik:

a)     határozott idő leteltével,

b)    a tag halálával,

c)     lemondással,

d)    visszahívással.

 

5.12.  A Kuratóriumi tagság jogfolytonosan meghosszabbodik, ha az alapítók nem élnek az új tag jelölési jogával.

5.13. Az alapítók egyszerű többségi döntéssel visszahívhatják azt a kuratóriumi tagot, aki a kuratóriumi tagságával járó kötelezettségének írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget, illetve magatartásával az Alapítvány működését vagy céljainak elérését veszélyezteti.

6.     Az Alapítvány gazdálkodása:

6.1.           Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.

       6.2.         Az Alapítvány értéknövelő céllal vállalkozási tevékenységet is folytathat hogy a céljai között meghatározott támogatásait a vagyonából, illetve annak hozadékából biztosíthassa. A vállalkozási bevételéből származó nyereség csak az alapítványi célokkal összhangban használható fel. Az Alapítvány gazdálkodására a speciális jogszabályi rendelkezések vonatkoznak.

6.3.                     Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az alapítvány képviselőjének (elnöknek) önállóan, illetve másik két kuratóriumi tagnak együttesen van.

7.     Az Alapítvány megszűnése:

7.1. Az Alapítvány megszűnik:

a)     ha a célok megvalósítása a rendelkezésre álló anyagi források figyelembevételével belátható időn belül többé nem lehetséges,

b)    ha az Alapítók egyszerű többsége a fenntartását elvetették,

c)     ha megszűnését elrendelték.

 

7.2. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulásuk mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani. A megszűnés az elvállalt, illetve fennálló kötelezettségeket (pl.: pályázat, ösztöndíj, stb.) nem érinti.

8.     Vegyes rendelkezések

       8.1.                     Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre.

8.2.                     A külön nem szabályozott kérdésekben  az Alapító Okirat szellemének megfelelő tartalommal a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az alkalmazandóak.

8.3.                     Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenséget nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

                 8.4. Az MKB Bank Zrt. az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg a Polgári                          Törvénykönyv 74/C. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján alapítói                                 jogainak gyakorlására - az Alapítványhoz tevékenységével is csatlakozó -                           PResent Produceri Iroda Kft.-t jelöli ki.

 8.5. A Műszertechnika Holding Zrt. az Alapító Okirat módosításával lemond a későbbiekben bármilyen alapítói jog gyakorlásáról.

 

Budapest, 2010. január 4.

 

                  MKB Bank Zrt.                                           Műszertechnika Holding Zrt.

 

………………………………………….........             ….……………………………………           

 dr. Kraudi Adrienne     és      Simárdi Tamás                   Széles Gábor    

   vezérigazgató-helyettes         főosztályvezető             elnök – vezérigazgató

 

 

      Műszaki és Természettudományi                              Ipartestületek Országos

            Egyesületek Szövetsége                                                  Szövetsége

 

………………………………………….......               ……………………………………….        

            Dr . Gagyi Pálffy András                                                  Szűcs György                        

                    főigazgató                                                                                  elnök  

 

                                               PResent Produceri Iroda Kft.

 

                                               ……………………………………             

                                                               Vicsek Ferenc          

                                                                 ügyvezető